Feeds:
Posts
Comments

Archive for April 7th, 2012

Paschal Troparion – Christ is Risen
in English and Slavonic and Greek English transliteration

Christ is risen from the dead,
trampling down death by death,
and on those in the tombs bestowing life!
Christ is risen from the dead,
trampling down death by death,
and on those in the tombs bestowing life!

Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ,
ñìåðòèþ ñìåðòü ïîïðàâ,
è ñóùèì âî ãðîáåõ æèâîò äàðîâàâ!
Hrestoss vosskrese ez mertvih,
smerteeyou smert po prav,
Ee suscheem vo grobeh zhivot darovav.

CristoV Anesth ek nekrwn,
qanatw qanaton pathsaV,
kai toiV en toiV mnhmasi,
zwhn carisamenoV!
Xristos anesti ek nekron,
thanato thanaton patisas,
ke tis en tis mnimasin,
zoin xarisamenos

 

 

(Icon by Mother Anastasia)

Read Full Post »